KRS: 0000870180

Czym jest przemoc seksualna?

Przemoc jest w pewnym sensie nieodzowną częścią ludzkiego jestestwa. Wiele dziedzin nauki próbuje zrozumieć i wyjaśnić fenomen jej występowania. Mimo to ciągle musimy dążyć do lepszego i głębszego poznania tego zjawiska. Konieczność ta wynika z samego charakteru tego problemu. Przemoc seksualna nie jest wcale pojęciem klinicznym czy naukowym, a politycznym.

W związku z tym, na sposób jej rozumienia wpływ będzie miała panująca sytuacja społeczna, której zmiany będą również wpływały na postrzeganie przemocy.

W psychologii wyróżnia się trzy kryteria znaczące dla zdefiniowania przemocy: rodzaj zachowania, intencje oraz skutki.

Kryteria te dotyczą przemocy pojętej jako szerszego zjawiska, którego jednym z rodzajów może być właśnie przemoc seksualna.

Próbę połączenia wszystkich wyżej wymienionych kryteriów w ramach spójnej definicji podjęła pedagożka resocjalizacyjna oraz patolożka społeczna Irenę Pospiszyl.

Mianem przemocy określiła „wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”.

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przemoc seksualna to „wszelkie zachowania seksualne, próby wymuszenia zachowań seksualnych, niechciane komentarze lub propozycje o podtekście seksualnym, zmuszanie do prostytucji lub inne zachowania skierowane przeciwko seksualności drugiej osoby, które wykorzystują przymus”. W swojej definicji przemocy seksualnej WHO podkreśla również, że dochodzi do niej niezależnie od tego jaka relacja łączy ofiarę ze sprawcą. Nieistotne jest również miejsce, w którym do niej dochodzi.

Występujący w definicji przymus może przybierać formę zastraszania, szantażu, przemocy lub groźby.

W przypadku, kiedy osoba nie mogła wyrazić świadomej zgody na dany kontakt o charakterze seksualnym, również można mówić o przemocy seksualnej. Przyczyną braku możliwości wyrażenia świadomej zgody może być stan upojenia alkoholowego lub wpływ substancji psychoaktywnych. Środki mogły zostać zażyte dobrowolnie lub podane danej osobie bez jej wiedzy i wbrew jej woli.

WHO zalicza do przemocy seksualnej następujące zachowania:

 • gwałt małżeński oraz gwałt występujący w niesformalizowanych intymnych relacjach;
 • gwałt dokonany przez nieznanego sprawcę;
 • gwałt podczas trwania konfliktów zbrojnych;
 • niechciane propozycje seksualne lub molestowanie seksualne;
 • wykorzystywanie seksualne osób intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawnych;
 • gwałt oraz wykorzystywanie seksualne osób nieletnich;
 • małżeństwa wymuszone, w tym związki małżeńskie zawierane z dziećmi;
 • zmuszanie do aborcji;
 • odebranie praw do korzystania z antykoncepcji lub ochrony przed chorobami przenoszonymi droga płciową;
 • brutalne działanie przeciwko integralności seksualnej, w tym obrzezanie kobiet;
 • stręczycielstwo.

Definicja przemocy seksualnej proponowana przez Światową Organizację Zdrowia należy do szerokich ujęć problemu.

Na znacznie węższe kryteria wskazuje Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA). W APA Dictionary of Psychology możemy przeczytać o sexual assault oraz sexual harassment. Mówiąc o sexual assault APA definiuje je jako brutalną penetrację seksualną. Wlicza się w nią wymuszoną penetrację oralną, analną i waginalną. Oprawca w tym przypadku często używa przemocy, gróźb bądź wykorzystuje stan, w którym ofiara nie może wyrazić świadomej zgody. Określenie sexual harassment można przetłumaczyć na molestowanie seksualne i odnosi się do zachowań o charakterze seksualnym, które są uważane za obraźliwe lub niechciane.

Jednak najszersze definicje przemocy podają fundacje i organizacje, których celem jest pomoc ofiarom i przeciwdziałanie przemocy seksualnej, poprzez m.in. edukację czy zwiększenia świadomości wśród społeczeństwa.

Centrum Praw Kobiet definiuje przemoc seksualną jako „każdy rodzaj zachowania skutkującego niechcianym kontaktem w sferze seksualnej”. Celem takiego działania jest odebranie ofierze godności oraz poniżenie jej.

Australijska organizacja The Victorian Centres Against Sexual Assault (CASA) definiuje sexual assault jako każde zachowanie o charakterze seksualnym, które sprawia, że druga osoba czuje się niekomfortowo, przestraszona, zastraszona lub zagrożona. Do przemocy seksualnej zalicza się również takie zachowania, do których dochodzi bez zgody drugiej osoby oraz sytuacje, w których sprawca wykorzystuje czy to manipulacje, czy swoją fizyczną przewagę i siłę, wymuszając w ten sposób kontakt seksualny. W definicji podkreśla się również fakt, że przemoc seksualna jest formą nadużycia władzy i siły.

Konsekwencje przemocy seksualnej

Osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, w tym zgwałceń często w pierwszej kolejności reagują szokiem lub niedowierzaniem. Borykają się z poczuciem winy i stygmatyzacji ze strony bliskich, społeczeństwa bądź instytucji. Ich poczucie własnej wartości często znacząco się obniża.

Inną często spotykaną reakcją może być spokój, który dla otoczenia może wydawać się nieadekwatny do zaistniałej sytuacji. Zwykle jest jednak przejawem wystąpienia mechanizmu obronnego, w którym osoba nie dopuszcza do siebie myśli, że rzeczywiście padła ofiarą wykorzystania seksualnego. Wspomnienia dotyczące sytuacji są wypierane. Osoba taka stara się pozornie prowadzić normalne życie, wewnętrznie jednak odczuwa odrętwienie lub oszołomienie.

U osób, które doświadczyły przemocy seksualnej mogą występować również problemy ze snem wynikające z bezsenności bądź nawracających koszmarów sennych.

Ofiary przemocy seksualnej są również narażone na rozwinięcie się u nich stanów depresyjnych, depresji, bólów psychosomatycznych, stanów lub zaburzeń lękowych, a także zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Z badań wynika, że 80% ofiar gwałtu cierpi na PTSD.

Do charakterystycznych objawów tego zaburzenia, wymienianych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, należą:

 • Powtórne przeżywanie stresującego wydarzenia w formie „przebłysków”, tzw. flashbacków, wspomnień lub powracających snów.
 • Unikanie okoliczności przypominający stresor lub związanych ze stresorem.
 • Częściowa lub całkowita niezdolność do odtworzenia pewnych ważnych okoliczności związanych ze stresorem.
 • Trudności z zasypianiem lub podtrzymaniem snu.
 • Drażliwość lub wybuchy złości.
 • Wzmożona czujność.
 • Trudności koncentracji.

W związku z wyżej wspomnianymi trudnościami osoby po takich traumatycznych doświadczeniach znajdują się również w grupie zwiększonego ryzyka popełnienia samobójstwa.

Przemoc seksualna – gdzie szukać pomocy?

 • Numer alarmowy: 112
 • Policja: 997
 • Pogotowie: 997
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „ Zatrzymać przemoc”: 800 12 01 48 (całodobowo)
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet: 800 107 777 (całodobowo)
 • Fundacja Feminoteka: telefon interwencyjny 888 88 33 88 (8:00-20:00 pon.-pt.)
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: infolinia 800 120 002 (całodobowo)
 • Telefonie Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej: 22 828 11 12 (15:00-18:00 wtorki i środy)
 • Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu: adam.kuczynski@fpkg.org.pl, kamila.ferenc@fpkg.org.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS, MGOPS)

Bibliografia:

 1. Bzdyń, A., Czapczyńska, A., Nowakowska, K., Piotrowska, J. (2020). Jak pomagać, by nie krzywdzić osób po doświadczeniu przemocy seksualnej w tym gwałtu. Fundacja Feminoteka
 2. CASA Forum,  http://www.gvcasa.com.au/about_sa_whatissexualassult.html, 04.10.2023
 3. Centrum Praw Kobiet,https://cpk.org.pl/wiedza/przemoc-seksualna/, 01.10.2023
 4. Fijołek, A., https://forumpsychiatryczne.pl/artykul/psychologiczne-i-psychiatryczne-skutki-gwaltu/20239, 12.10.2023
 5. Gelles, R. J., & Straus, M. A. (1988). Intimate violence. Simon & Schuster.
 6. https://www.gov.pl/attachment/d26bbc5d-2591-40ab-bfb0-210b16405a53, 12.10.2023
 7. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_stresu_pourazowego, 12.10.2023
 8. Kluczyńska, S., https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjimLWo-e-BAxX1_7sIHWlcB54QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fpsychologia.edu.pl%2Fczytelnia%2F59-niebieska-linia%2F477-psychologiczne-konsekwencje-gwaltu.html&usg=AOvVaw3jtpiGUxmVlclAiZUoxgQi&opi=89978449, 12.10.2023
 9. Passowicz, P., Wysocka-Pleczyk, M. (1998). Przemoc – problemy definicyjne. W: Kuźma, J., Szarota, Z. (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie (s.32-38). Oficyna Wydawnicza TexT.
 10. Pospiszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie.
 11. VandenBos, G. R. (red.). (2007). APA Dictionary of Psychology. American Psychological Association.
 12. World Health Organization. (2011). Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. World Health Organization

Autor: Sonia Burgfeld, wolontariuszka Fundacji Zaginieni

Zdjęcie: unsplash.com

Fundacja ZAGINIENI
chevron-down