KRS: 0000870180

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Fundacja Zaginieni „Fundacją” (nr KRS 0000870180) informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja z siedzibą przy ul. Wielicka 42 m.87, 02-657 Warszawa

 2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: rodo@fundacjazaginieni.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania zadań Fundacji określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 44, poz. 203 z późn. zm.) oraz w Statucie Fundacji do których należy w szczególności:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób zaginionych od ich rodzin i bliskich

- poszukiwanie osób zaginionych, w tym publikacja ich wizerunku, imienia i nazwiska, wieku

 • świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin osób zaginionych

 • prowadzenie newslettera

 • rejestrowanie na szkolenia organizowane z ramienia Fundacji

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających zaginięcie i osób zaginionych jest art. 6 RODO. Oznacza to, iż dane osobowe osób zgłaszających zaginiecie będą przetwarzane tylko za ich wyraźna zgodą, a dane osobowe osób zaginionych tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 2. Na podstawie art 9 RODO Fundacja posiada, również możliwość przetwarzania danych wrażliwych. Z zastrzeżeniem, iż każdorazowo w takiej sytuacji konieczne jest złożenie dodatkowego oświadczenia (zgody) przez osobę lub osobę jej bliską, której dane wrażliwe będą przetwarzane. Dane wrażliwe to w szczególności:

-dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,

-poglądy polityczne,

-przekonania religijne lub filozoficzne,

-przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,

-dane o stanie zdrowia, dane genetyczne, nałogach lub życiu seksualnym,

-dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym niezależnym odbiorcom wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działań poszukiwawczych, udzieleniem niezbędnej pomocy oraz w celach związanych z publikacją wizerunku osoby zaginionej. Dane osobowe mogą być przekazywane państwom trzecim oraz organizacją międzynarodowym wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działań poszukiwawczych, udzieleniem niezbędnej pomocy oraz w celach związanych z publikacją wizerunku osoby zaginionej.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane Policji, Prokuraturze oraz innym organom ścigania na podstawie art. 15 ustawy Kodeks Postępowania Karnego z 6 czerwca 1997 r.

 3. Dane osobowe osób zgłaszających i osób zaginionych będą przechowywane przez Fundację przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych w tym prowadzenia działań poszukiwawczych i publikacji wizerunku osoby zaginionej.

 4. Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich usunięcia w całości lub części.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do skutecznego świadczenia usług przez Fundacje. Ponadto, w przypadku korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej lub prawnej osoba korzystająca również zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co określa odrębny regulamin.WRAŻLIWE

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych

Na podstawie art 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Dane wrażliwe to w szczególności :

 • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub filozoficzne,
 • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
 • dane o stanie zdrowia, dane genetyczne, nałogach lub życiu seksualnym,
 • dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Fundacja ZAGINIENI
chevron-down