KRS: 0000870180

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

Współczesny świat, wypełniony wyzwaniami i możliwościami, stawia przed nami wiele zagadnień, które wymagają szczególnej uwagi i zaangażowania. Jednym z najbardziej palących i wstrząsających problemów społecznych jest temat samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Odniesienia do tej niezwykle trudnej rzeczywistości są bolesne, lecz istotne, ponieważ ukazują ogrom wyzwań, przed jakimi stoimy jako społeczeństwo oraz potrzebę skoncentrowanych działań w celu zapobiegania tragediom.

Omawianie problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży wzbudza skomplikowane uczucia, od smutku i zaniepokojenia po potrzebę zrozumienia i działania. Cel niniejszego artykułu jest dwukierunkowy: po pierwsze, zwracamy uwagę na doniosłość problemu i konieczność otwartego dyskutowania o nim, a po drugie, podkreślamy znaczenie zjednoczonego wysiłku w zapobieganiu tym tragicznym zdarzeniom.

Drastyczny wzrost samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Dane Policji z 2021 i 2022 roku ukazują nam niepokojącą rzeczywistość, która dotyczy młodych umysłów i serc. Wzrost liczby zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odbija się szerokim echem, stanowiąc alarmujący sygnał dla całego społeczeństwa. Spośród tych danych wynika jedno przerażające przesłanie: potrzebujemy pilnych działań, aby zrozumieć, wspierać i chronić te pokolenia przed tragediami, które niosą ze sobą te czyny.

W 2021 roku, liczba 1496 dzieci i młodych ludzi poniżej 18. roku życia, którzy podjęli próbę samobójczą, pozostawia nas w szoku.

Co bardziej przerażające, 127 z tych prób okazało się tragicznie skuteczna. W porównaniu do roku 2020, wzrost tych zachowań wyniósł aż 77%, a liczba zgonów związanych z samobójstwami wzrosła o 19%. To wstrząsające dane, które nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego młodych osób.

Wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt w roku 2021, który sięgnął 101%, jest dźwięcznym alarmem, który trudno zignorować. To wyraźnie pokazuje, że kwestia samobójstw wśród dzieci i młodzieży to nie tylko problem ogólny, lecz także dotkliwie dotyczący jednej z grup wiekowych.

Patrząc na te statystyki w szerszym kontekście, możemy dostrzec jeszcze bardziej zaognioną sytuację. Policja prowadziła postępowania w sprawie 1181 śmierci samobójczych dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich 10 lat, a próby odebrania sobie życia były jeszcze liczniejsze – 5658. Dane te pokazują, że niestety, jedna na sześć prób samobójczych w tej grupie wiekowej kończy się tragicznie.

Wyk. 1 – opracowanie własne na podstawie analizy statystyk policyjnych https://statystyka.policja.pl/    
Wyk. 2 – opracowanie własne na podstawie analizy statystyk policyjnych https://statystyka.policja.pl/  

Kolejna, szokująca liczba zamachów samobójczych w 2022 roku stanowi kolejny sygnał ostrzegawczy. Te liczby nie są tylko statystykami. To życia, marzenia i przyszłości, które zostały przerwane zbyt wcześnie. Oczywiste jest, że współpraca i świadomość to klucz do zmiany tego stanu rzeczy. Wyzwanie jest ogromne, ale tak samo wielka jest potrzeba działania, zrozumienia i dostarczania pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. To jest nasza wspólna odpowiedzialność wobec młodszych pokoleń, którym musimy zagwarantować oparcie, wsparcie i nadzieję na lepszą przyszłość.

Jakie są główne przyczyny popełniania samobójstw wśród dzieci i młodzieży?

W dzisiejszym społeczeństwie coraz bardziej zwracamy uwagę na kwestie zdrowia psychicznego, zwłaszcza w kontekście dzieci i młodzieży. Wielu specjalistów w dziedzinie kryminologii i psychologii podkreśla wzrost liczby samobójstw w tej grupie wiekowej. Nasz artykuł ma na celu ukazanie szerszej perspektywy tego alarmującego zjawiska. Skupiamy się przede wszystkim na analizie czynników osobistych, społecznych i rodzinnych, które mogą przyczynić się do narastania tego problemu. Dzięki tej analizie możemy pomóc Wam lepiej zrozumieć kontekst i działać w kierunku zapobiegania tym tragicznym zdarzeniom.

Czynniki Osobiste

Wewnętrzne stany emocjonalne i zdrowie psychiczne odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania zachowań i reakcji młodych ludzi. Depresja, lęki i zaburzenia psychiczne to czynniki, które mogą znacząco zwiększyć ryzyko samobójstwa. Młodzież często nie potrafi właściwie radzić sobie z tymi stanami emocjonalnymi, co może prowadzić do desperacji i w skrajnych przypadkach do decyzji o zakończeniu życia.

Wśród czynników osobistych możemy wyróżnić takie stany jak:

 1. Depresja: Stan depresyjny może prowadzić do uczuć beznadziejności, braku zainteresowania życiem i skłonności do myśli samobójczych.
 2. Lęki i zaburzenia psychiczne: Choroby psychiczne, takie jak zaburzenia lękowe, mogą znacząco zwiększyć ryzyko samobójstwa poprzez nasilenie negatywnych myśli i emocji.
 3. Niskie poczucie własnej wartości: Młodzież o niskiej samoocenie może łatwiej ulegać presji społecznej i odczuwać się jako niewystarczającą.
 4. Brak umiejętności radzenia sobie: Nieumiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem i trudnościami może zwiększyć ryzyko osamotnienia i beznadziejności.
 5. Czynniki Społeczne

W dobie powszechnego dostępu do mediów społecznościowych i Internetu, młodzież staje się narażona na nowe rodzaje presji i ryzyka. Presja rówieśnicza może wywierać ogromną siłę na psychikę młodych ludzi, prowadząc do uczucia niskiej samooceny i odrzucenia społecznego.

Cyberprzemoc

To kolejny czynnik, który może powodować traumatyczne doświadczenia, negatywnie wpływając na zdrowie psychiczne młodzieży.

Wśród czynników społecznych najczęściej spotykamy się z następującymi stanami wśród dzieci i młodzieży:

 1. Presja i oczekiwania: Uczucie potrzeby dostosowania się do norm społecznych i presji grupy rówieśniczej może negatywnie wpływać na samoocenę i zdrowie psychiczne.
 2. Mobbing i nękanie w najbliższym otoczeniu: Znęcanie się psychicznie i fizyczne przez innych uczniów lub rówieśników prowadzi do spotęgowania uczucia izolacji i odrzucenia
 3. Izolacja Społeczna: Brak wsparcia społecznego oraz uczucie osamotnienia mogą prowadzić do pogorszenia stanu emocjonalnego.
 4. Cyberprzemoc: Przemoc online, zastraszanie i nękanie w Internecie mogą znacząco obniżać samoocenę i wywoływać myśli samobójcze.
 5. Czynniki Rodzinne

Relacje w rodzinie

Stanowią fundament rozwoju emocjonalnego i psychologicznego dziecka. Konflikty rodzinne, brak wsparcia emocjonalnego oraz niezdolność do komunikacji mogą wywoływać ogromny stres u młodych ludzi. Jeśli młodzież nie ma odpowiedniego wsparcia w domu, może odczuwać się osamotniona i niezrozumiana, co może przyczynić się do pogorszenia stanu emocjonalnego i ryzyka samobójstwa. Czynniki rodzinne możemy podzielić na:

 1. Konflikty rodzinne: Regularne konflikty w rodzinie mogą wywoływać stres i niepewność, negatywnie wpływają na psychikę młodego człowieka.
 2. Brak wsparcia rodziny: Brak wsparcia emocjonalnego i zrozumienia ze strony rodziny może powodować uczucie odrzucenia i osamotnienia.
 3. Problemy z komunikacją: Trudności w komunikacji w rodzinie mogą sprawić, że młodzież nie czuje się wolna, aby wyrażać swoje uczucia i myśli.

Przyczyny samobójstw wśród dzieci i młodzieży są wielowymiarowe i związane z różnymi aspektami życia. Analiza czynników osobistych, społecznych i rodzinnych pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego niektórzy młodzi ludzie podejmują tak tragiczne decyzje. Ważne jest, aby społeczeństwo, rodzice, nauczyciele i specjaliści z różnych dziedzin współpracowali nad zapobieganiem temu zjawisku poprzez wczesne wykrywanie objawów, tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla rozmów oraz dostarczanie wsparcia emocjonalnego i profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Podkreślenie tych czynników pomaga zrozumieć złożony kontekst, w jakim podejmowane są decyzje o samobójstwie przez dzieci i młodzież. Działania zapobiegawcze powinny skupiać się na edukacji, wsparciu psychologicznym, tworzeniu bezpiecznych przestrzeni i wzmocnieniu zdolności radzenia sobie z emocjami i trudnościami życiowymi.

Dlaczego samobójstwa wśród dzieci i młodzieży to istotny problem społeczny?

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży to nie tylko statystyki, to życia przerwane w kwiecie wieku, to nieodwracalne straty dla rodzin i społeczeństwa. Istotność tego problemu manifestuje się w kilku kluczowych aspektach:

 • Młode życie w kryzysie: Okres dzieciństwa i młodości to faza intensywnego rozwoju, kształtowania tożsamości i budowania relacji. Samobójstwa w tej grupie wiekowej niosą ze sobą zatrzymanie tego procesu oraz utratę potencjału przyszłości.
 • Wskaźnik problemów zdrowia psychicznego: Wzrost liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest alarmującym sygnałem. Wskazuje na zwiększone problemy zdrowia psychicznego w tej grupie wiekowej. To wołanie o pomoc i refleksję nad kondycją emocjonalną młodszych pokoleń.
 • Skutki dla rodziny i społeczeństwa: Samobójstwo dziecka lub młodej osoby ma długofalowe skutki dla rodziny, przyjaciół, nauczycieli i współuczniów. Trauma i żałoba dotykają wielu osób, tworząc potrzebę wsparcia i zrozumienia.
 • Wspólne działanie jako konieczność: Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży wymaga zjednoczonego wysiłku całego społeczeństwa. Edukacja, prewencja, dostęp do wsparcia psychologicznego – to obszary, w których wspólna praca może prowadzić do skutecznych rozwiązań.

Przyjrzenie się tematowi samobójstw wśród dzieci i młodzieży to trudne zadanie, ale jednocześnie moralny i społeczny obowiązek. Tylko poprzez otwartą rozmowę, edukację i działania prewencyjne możemy mieć nadzieję na zmniejszenie liczby tych tragedii. W duchu solidarności i troski o przyszłość młodszych pokoleń, wchodzimy w dyskusję na temat samobójstw wśród dzieci i młodzieży, wierząc, że razem możemy zdziałać pozytywną zmianę.

Możliwy wpływ mediów społecznościowych i Internetu na podjęcie decyzji o samobójstwie wśród dzieci i młodzieży

Jak media społecznościowe wpływają na samopoczucie i psychikę młodzieży?

Media społecznościowe, mimo że mogą być platformą do komunikacji i dzielenia się informacjami, mogą także wywierać negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne młodych ludzi. Wirtualne porównywanie się do idealizowanych wizerunków może prowadzić do poczucia niskiej samooceny, niezadowolenia z własnego życia i osamotnienia. Dodatkowo, nadmierna ekspozycja na treści związane z przemocą, depresją czy samobójstwami może powodować kontaminację myśli i wzmacniać negatywne emocje.

Młodzi użytkownicy Internetu są narażeni na ryzyko cyberprzemocy i hejtu, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu emocjonalnego. Zastraszanie, poniżanie czy obrażanie online może prowadzić do utraty poczucia własnej wartości i wywoływać uczucie bezradności. W skrajnych przypadkach, stała ekspozycja na hejt może wpłynąć na postrzeganie siebie jako obiekt niechęci i wzmocnić myśli samobójcze.

Media społecznościowe i Internet, pomimo pozytywnych aspektów, niosą ze sobą pewne ryzyka dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Stosowna edukacja medialna, która koncentruje się na rozwijaniu krytycznego myślenia, umiejętności radzenia sobie z cyberprzemocą i rozpoznawania treści szkodliwych, może pełnić kluczową rolę w zapewnieniu młodym użytkownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska online. Jednakże, ważne jest, aby działać w szerokim kontekście. Należy łączyć edukację z odpowiednim wsparciem emocjonalnym oraz współpracując z rodzinami, szkołami i specjalistami, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom mediów społecznościowych i Internetu na zdrowie psychiczne młodzieży.

Działania profilaktyczne i wsparcie w kontekście zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży

Działania profilaktyczne i wsparcie odgrywają fundamentalną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. Poprzez edukację, dostęp do wsparcia emocjonalnego oraz budowanie zdrowych relacji z rodziną i bliskimi, możemy stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie czują się bezpieczni, zrozumiani i wspierani w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi.

 • Edukacja dotycząca zdrowia psychicznego w szkołach:

Edukacja dotycząca zdrowia psychicznego stanowi kluczowy element działań profilaktycznych. Szkoły mogą wprowadzać programy edukacyjne, które uczą uczniów rozpoznawania oznak trudności emocjonalnych u siebie i innych. Kształtują również umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz promują otwartą rozmowę na temat zdrowia psychicznego. Poprzez edukację dzieci i młodzież mogą lepiej zrozumieć swoje emocje, nauczyć się rozwiązywania problemów i wcześniej reagować na sytuacje kryzysowe.

 • Programy wsparcia emocjonalnego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży:

Programy te mają na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego i psychologicznego dla uczniów, którzy mogą przeżywać trudności emocjonalne lub psychiczne. W szkołach i społecznościach mogą działać psycholodzy szkolni, doradcy, a także organizacje pozarządowe. Te osoby i instytucje oferują wsparcie w formie indywidualnych sesji terapeutycznych, grup wsparcia, warsztatów z umiejętności radzenia sobie czy relaksacyjnych technik.

 • Rola rodziny i bliskich w zapobieganiu samobójstwom:

Rodzina odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu dziecka i młodzieży. Tworzenie otwartego i wspierającego środowiska, w którym dzieci mogą wyrażać swoje emocje i obawy, jest niezwykle istotne. Regularna komunikacja, wyrażanie miłości i zrozumienia oraz budowanie zdrowych relacji są kluczowe w zapobieganiu samobójstwom. Rodzice i bliscy mogą być wyczuleni na zmiany w zachowaniu dziecka. Powinni wiedzieć, jak reagować w przypadku wykazywania oznak trudności psychicznych.

Jak rozpoznawać oznaki problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży?

Rola rodziców i opiekunów jest niezwykle istotna w zapewnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Rozpoznawanie oznak problemów emocjonalnych, udzielanie wsparcia w trudnych chwilach oraz tworzenie otwartej i akceptującej atmosfery w domu są kluczowe dla budowania zdrowych relacji, radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i przeciwdziałania potencjalnym problemom psychicznym u młodych ludzi.

Rozpoznawanie oznak problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży jest kluczowe dla zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. Rodzice i opiekunowie powinni być świadomi pewnych sygnałów, jak na przykład:

 • Zmiany w zachowaniu: Problemy z koncentracją, pamięcią, utrata zainteresowania, poczucie bezradności i trudności w podejmowaniu decyzji mogą być oznakami trudności emocjonalnych.
 • Fizyczne objawy: Przewlekłe zmęczenie, zmiany w nawykach snu i odżywiania, brak energii mogą towarzyszyć trudnościom psychicznym.
 • Emocjonalne zmiany: Utrata pewności siebie, nadwrażliwość, zwiększona płaczliwość lub brak zdolności do odczuwania emocji mogą być sygnałami problemów emocjonalnych. Poczucie bycia ciężarem dla innych, brak celowości w życiu.
 • Nagła poprawa: Osoba, która była smutna i wycofana, nagle staje się spokojna i uśmiechnięta. To może sugerować, że osoba ta zdecydowała się na próbę samobójczą i odczuwa pewną ulgę.

Rodzice i opiekunowie mogą odgrywać istotną rolę w zapewnianiu wsparcia emocjonalnego młodym ludziom w trudnych chwilach.

Słuchanie, okazywanie zainteresowania i wyrozumiałości, a także unikanie oceniania czy bagatelizowania ich uczuć, są ważne. Udostępnianie zasobów, takich jak linie wsparcia, może dostarczyć dodatkowej pomocy w momencie kryzysu.

Atmosfera w domu ma duży wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Tworzenie otwartego i akceptującego środowiska, w którym młodzi ludzie czują się komfortowo wyrażać swoje emocje, jest istotne. Rodzice i opiekunowie mogą:

 • Regularnie rozmawiać z dziećmi na temat ich uczuć i zmartwień.
 • Unikać oceniania, zamiast tego skupić się na zrozumieniu.
 • Dbać o wzajemne wsparcie i zainteresowanie tym, co dzieje się w życiu dziecka.

Wyzwania i cele na przyszłość w kontekście zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży:

Wspólna praca na rzecz zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży wymaga długofalowego zaangażowania i skoordynowanego wysiłku społecznego. Cele te opierają się na budowaniu świadomości, zwiększaniu dostępności do wsparcia, edukacji i badaniach, a także promowaniu wspólnej odpowiedzialności za zdrowie psychiczne najmłodszych członków społeczeństwa.

Wyzwania:

 • Stygmatyzacja i tabu: Nadal istnieje silne społeczne tabu wokół tematu samobójstw i zdrowia psychicznego. Wyzwanie polega na przełamywaniu tego tabu i destygmatyzowaniu rozmów na ten temat.
 • Dostępność do pomocy: W niektórych regionach dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży jest ograniczony. Wyzwaniem jest zapewnienie powszechnego dostępu do odpowiedniego wsparcia.
 • Sytuacja kryzysowa: Nie zawsze jest łatwo zidentyfikować osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, a odpowiednia pomoc może być trudna do osiągnięcia w krótkim czasie. Wyzwaniem jest szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Cele które mogą zapewnić skuteczne zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży:

 • Zwiększenie świadomości społecznej: kontynuowanie kampanii społecznych, edukacyjnych i informacyjnych, które podnoszą świadomość na temat problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
 • Zapewnienie dostępu do wsparcia: poprawa dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w szkołach, placówkach zdrowia oraz online. Działania te mają na celu ułatwienie młodym ludziom korzystania z pomocy w odpowiednim czasie.
 • Zwiększenie edukacji w szkołach: wprowadzenie edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego do programów nauczania, aby dzieci i młodzież mogły rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania oznak trudności emocjonalnych i wspierania swojego zdrowia psychicznego.
 • Wzajemna odpowiedzialność społeczeństwa: zachęcanie do wspólnej odpowiedzialności społecznej za zdrowie psychiczne najmłodszych. To zadanie dotyczy nie tylko instytucji edukacyjnych, ale także rodziców, opiekunów, społeczności lokalnych i decydentów.
 • Rozwój badań i innowacji: kontynuowanie badań nad przyczynami samobójstw wśród dzieci i młodzieży oraz nad skutecznością różnych interwencji profilaktycznych. Innowacyjne podejścia i badania mogą prowadzić do nowych narzędzi i strategii w zapobieganiu samobójstwom.
 • Zintegrowane podejście: rozwijanie zintegrowanego podejścia, w którym działania na rzecz zapobiegania samobójstwom są częścią szerszych strategii zdrowia psychicznego i opieki społecznej.

Współczesny świat niesie ze sobą wiele wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć.

Jednym z nich jest problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży – trudny, ale niezbędny do poruszenia. Zrozumienie, że depresja, lęki czy presja społeczna mogą prowadzić do tragedii, jest kluczowe. Wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne młodzieży i ryzyko cyberprzemocy także wzbudzają niepokój. Ciągły rozwój technologiczny wzmaga jego wpływ na dzieci i młodzież w naszym otoczeniu. Rola rodziców, szkół i społeczności w tej sprawie jest nieoceniona. Rozpoznawanie oznak problemów emocjonalnych, tworzenie otwartych atmosfer oraz wspieranie młodych ludzi w trudnych chwilach to wyznaczniki, które mogą pomóc zapobiec tragediom. Jednak to nie tylko wyzwanie, ale również wspólna odpowiedzialność.

Dlatego zachęcamy do wspierania działań edukacyjnych, podnoszenia świadomości społecznej oraz tworzenia bezpiecznych przestrzeni, w których młodzi ludzie będą mogli wyrażać swoje emocje i otrzymywać wsparcie od osób sobie najbliższych.

Pamiętaj! Jeśli jesteś młodą osobą w kryzysie emocjonalnym, potrzebujesz pomocy, wsparcia lub porady skontaktuj się z pod numery telefonów podanych poniżej:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111
(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

Młodzieżowy Telefon Zaufania

tel. 19288
(poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

tel. 800 080 222
(czynne całodobowo)

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Bezpłatna infolinia

tel. 800 190 590
(poniedziałek- piątek od 8:00 do 20:00)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12
(poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)

Telefon dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją – Telefon Stowarzyszenia Opta

tel. 22 27 61 72
(poniedziałek-piątek od 15:00 do 18:00)

Źródła:

https://zwjr.pl/artykuly/raport-dotyczacy-zachowan-samobojczych-mlodziezy

https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne

https://statystyka.policja.pl/

https://ug.edu.pl/news/pl/4841/prewencja-ryzyka-samobojstw-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-skad-mielismy-wiedziec-najnowsze-dane-o

https://www.primopsyche.pl/pl/samobojstwa-wsrod-mlodziezy/

https://edukacja.rp.pl/rodzice-i-uczniowie/art37868781-rok-2022-rekordowy-pod-wzgledem-liczby-samobojstw-i-prob-samobojczych-nieletnich

Autor: Magdalena Fit, wolontariuszka Fundacji Zaginieni

Zdjęcie: unsplash.com

Fundacja ZAGINIENI
chevron-down