KRS: 0000870180

Statut

STATUT
FUNDACJI ZAGINIENI
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§1
1.„Zaginieni”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia
16.10.2020 roku w Kancelarii Notarialnej Marcin Dębski Agnieszka Arcyman-
Małkowska Spółka Cywilna w Gdańsku, przed notariuszem Marcinem
Dębskim, przez Piotra Druzda, Igę Ore-Ofe oraz Ninę Jaszewską zwanych dalej
Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. 1991, nr 44, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
1.Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieokreślony.
2.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą
Warszawa.
3.Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego (logo), których wzór ustanawia Zarząd Fundacji.
5. W kontaktach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w
tłumaczeniu na język obcy.
§3
1.Fundacja może tworzyć podległe sobie krajowe i zagraniczne oddziały,
zakłady, filie oraz przystępować do spółdzielni.
2. Fundacja może ustanawiać specjalne dyplomy, odznaki i medale honorowe
oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień
osobom fizycznym i prawnym, a także nie posiadającym osobowości
prawnej instytucjom zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji
obranych przez Fundację celów.
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych lub fizycznych, która jest zbieżna lub tożsama z celami
statutowymi Fundacji.
4.Fundacja może być członkiem innych organizacji krajowych
i międzynarodowych oraz podejmować z nimi współpracę.
§4
1. Ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych
Rzeczypospolitej Polskiej.
ROZDZIAŁ 2
Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celami Fundacji są:
1.Poszukiwania osób zaginionych w kraju i za granicą bez względu na charakter
i czas zaginięcia
2.Wszechstronna pomoc rodzinom i bliskim osób zaginionych w poszukiwaniach
lub w organizacji poszukiwań, także akcji poszukiwawczych w sytuacjach
wymagających natychmiastowego działania takich jak zaginięcie dziecka, osoby
starszej lub chorej
3. Wsparcie osób odnalezionych i ich rodzin.
4. Informowanie opinii publicznej o problemach psychospołecznych, które mogą
prowadzić do zaginięcia oraz o konsekwencjach zaginięcia bliskiej osoby
dla jej rodziny, jak i przeciwdziałanie tym problemom.
5.Działania prewencyjne, przeciwdziałające przemocy, podnoszące bezpieczeństwo
i jakość życia kobiet.
6. Promocja idei wolontariatu.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Stworzenie oraz prowadzenie własnej Bazy Danych Osób Zaginionych.
2. Publikację i kolportowanie zdjęć osób zaginionych oraz współpracę ze środkami
masowego przekazu w zakresie poszukiwań osób zaginionych.
3.Poradnictwo obywatelskie czyli udzielanie porad przez prawników, pracowników
socjalnych, psychologów oraz specjalistów ds. poszukiwań.
4.Współpracę z organizacjami poza granicami Polski, które zajmują się poszukiwaniem
osób zaginionych.
5.Prowadzenie działań na rzecz poprawy sytuacji prawno-socjalnej rodzin osób
zaginionych, zwłaszcza poprzez informowanie o istniejących przepisach.
6.Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń oraz przygotowywanie opracowań
w zakresie problemu dot. zaginięcia osoby dla wolontariuszy Fundacji,
specjalistów z policji, służb socjalnych, psychologów, prawników, dziennikarzy
oraz dla organizacji pozarządowych, których działanie jest zgodne z celami
Fundacji.
7.Organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych oraz rodzin w żałobie.
Powoływanie grup wsparcia w lokalnych środowiskach a także w Inter -
necie.
8.Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży,
osobom starszym i chorym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
9.Współpracę z policją w zakresie poszukiwania osób zaginionych.
10.Poradnictwo w sprawach osób rozdzielonych z rodzinami w przeszłości w
wyniku zdarzeń losowych. Pomoc w odbudowie więzów rodzinnych.
11.Prowadzenie programów badawczych, profilaktycznych, szkoleniowych,
pomocowych i informacyjnych, w zakresie problematyki zaginięć.
12.Prowadzenie czatów oraz telefonicznych linii wsparcia dla osób zwracających
się do Fundacji o pomoc.
13.Poszukiwania zaginionych osób w terenie, dzięki grupom poszukiwawczym
składającym się z wolontariuszy pracujących dla Fundacji.
14.Udzielanie wszelkiej możliwej pomocy finansowej ofiarom, świadkom przestępstw
i osobom potrzebującym.
15.Organizowanie spotkań i konferencji służących wymianie poglądów i doświadczeń
osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
16.Finansowanie kosztów zorganizowanego odpoczynku oraz zajęć pozalekcyjnych
(sportowych, kulturalnych) dla dzieci i młodzieży.
17. Prowadzenie akcji dobroczynnych, poprzez przekazywanie środków dla
osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy.
18. Prowadzenie działalności wydawniczej.
19. Organizowanie kursów samoobrony, prowadzenie działalności o
charakterze edukacyjnym, wykładów, akcji informacyjnych oraz wszelkich
innych warszta-tów, spotkań oraz kampanii społecznych w obszarze
przeciwdziałania przemo-cy.
20. Organizowanie warsztatów, wykładów, kursów, spotkań oraz kampanii społecznych
o charakterze rozwojowym dedykowanych kobietom.
21.Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych.
§7
1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione
w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja
współdziała z innymi podmiotami, instytucjami, organizacjami oraz osobami
prywatnymi, na rzecz osiągania wspólnych celów statutowych.
3.Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego
lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, pomocy w uzyskaniu
niezbędnych funduszy, wsparcia rzeczowego lub merytorycznego.
ROZDZIAŁ 3
Majątek i dochody Fundacji
§ 8
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł, wniesiony przez Fundatorów.
2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa
majątko-we nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 9
1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów.
2. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
3. Dotacji celowych, subwencji i grantów.
4. Odsetek, dywidend i zysków z akcji, lokat, funduszy, udziałów oraz
inny-ch instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
5. Działalności odpłatnej.
§ 10
1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego
prawa dewizowego.
2. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację nie mogą stanowić źró -
dła zysków dla Fundatora, donatorów oraz członków organów Fundacji.
3. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w
sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.
§ 11
1.Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie wspomnianych organów oraz pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków
jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bez-płatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Rozdział 4
Organy władzy i organizacja Fundacji
§ 12
1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w treści Statutu „Zarządem”.
2. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy.
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa.
2. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członek Zarządu może być wybrany na
kolejne kadencje.
4.Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku upływu kadencji, złożenia
rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatorów działających łącznie.
5. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku podjęcia pracy, której
charakter uniemożliwia należyte wykonywanie tej funkcji, nienależytego
wy-pełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu oraz z innych
istotnych przyczyn.
6.W zakresie organizacji pracy i osiągania celów statutowych Fundacji,
Zarząd jest samodzielny i może kształtować strukturę organizacyjną zgodnie z
potrzebami.
7.Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwołuje oraz przewodniczy im Prezes
Zarządu.
8.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9.Prezes Zarządu jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w
rozumieniu prawa pracy.
10.Do oceny, bądź merytorycznego wsparcia podejmowanych przez
Fundację przedsięwzięć, Zarząd może powoływać ekspertów, komisje,
konsultantów, przedstawicieli, rady spośród specjalistów lub praktyków oraz
zlecać im wykonanie odpowiednich analiz.
11.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania daną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
12.Zaciąganie zobowiązań przez Fundację, dysponowanie jej majątkiem, lub
wszelkie inne decyzje finansowe na kwotę większą niż 10 000,00 PLN,
podejmowane przez Członka Zarządu, wymagają pisemnej zgody
Fundatorów działających łącznie.
§ 14
Do zadań Zarządu należy:
1. Uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji oraz spra
- wowanie zarządzania nad jej majątkiem.
2. Opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, rocznych
planów, przedstawianie wniosków Fundatorom.
3. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności Fundacji, w szczególności
uchwalanie rocznych planów finansowych, regulaminów, podejmowanie
decy-zji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i
innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
5. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji,
podmiotów oraz o ich tworzeniu.
6. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na działalno-ść
statutową Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
7. Uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji wraz z ustaleniem wielkości
zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w
działalności statutowej.
8. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji,
podmiotów oraz o ich tworzeniu.
§ 15
1. Fundację reprezentuje, działa w jej imieniu oraz zaciąga zobowiązania
każdy Członek Zarządu samodzielnie.
Rozdział 5
Zmiana celu, Statutu, łączenie Fundacji
§ 16
1. Zmiany w Statucie są dokonywane przez Fundatorów działających
łącznie. Mają on również prawo do zmiany celu i nazwy Fundacji.
2. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach
określonych uchwałą obydwu Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z innym podmiotem podejmują
Fundatorzy działający łącznie, w formie uchwały.
§ 17
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych
oraz w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy działający łącznie.
3. W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Fundatorzy ustanawiają Likwidatora.
§ 18
1. Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji,
biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Fundatorami.
§ 19
1. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści
przepisu art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów.
§ 20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają
zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach.
§ 21
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do KRS.

Fundacja ZAGINIENI
chevron-down