(tu wpisać nazwę członka rodziny)

cm
kg

Dozwolone pliki: jpg, jpeg, png

Dozwolone pliki: jpg, jpeg, png

Dozwolone pliki: jpg, jpeg, png

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych

Na podstawie art 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Dane wrażliwe to w szczególności :
• dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
• poglądy polityczne,
• przekonania religijne lub filozoficzne,
• przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
• dane o stanie zdrowia, dane genetyczne, nałogach lub życiu seksualnym,
• dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych wrażliwych przez Fundacje Zaginieni ( nr KRS 0000870180 ) w celu realizacji zadań statutowych Fundacji . Zostałem(łam) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.